Zeoliter som halkbekämpare

Zeoliter är mikroporösa aluminiumsilikatmineral med bundet syre, vatten och vanligtvis olika alkaliska jordmetallers katjoner vilka är negativt laddade. Zeoliter har en väldefinierad tredimensionell burliknande struktur där katjonerna och vatten är lokaliserade i de små kanalerna inuti zeoliten. Katjonerna håller zeoliten neutralt laddad. Zeoliter fungerar som molekylsiktar eftersom de kanaler som finns i zeoliten är stora nog för att mindre molekyler och joner ska kunna passera fritt in i zeoliten men små nog för stoppa större komplexa molekyler. Man har fram till idag lyckats identifiera 229 unika zeolitstrukturer varav ett 40-tal är naturligt förekommande i naturen. Varje zeolit har sin speciella struktur och kan därför avskilja olika molekyler.

Zeoliter har även förmåga att katjonbyta vattenlösta joner mot andra katjoner. Till exempel har flera zeoliter visat sig ha god selektivitet för ammonium (NH4+) som är en positivt laddad katjon till ammoniak (NH3). Därför kan zeoliter användas till att reducera ammonium från en lösning och t ex minska negativa effekter från utlakning av gödningsämnen till vattendrag. Ett annat användningsområde för zeoliter är att neutralisera olika tungmetallers joner t ex kadmium, bly samt arsenik och kvicksilver, vars joner alla är positivt laddade.

Trots sin utomordentliga förmåga att rena omgivningen från föroreningar är det ändå som halkbekämpningsmedel naturliga zeoliter har kommit till störst användning det senaste decenniet. Man fann detta användningsområde först i Ottawa 2005, det spreds vidare till andra städer i Kanada och användes bl a som officiell halkbekämpning under vinter-OS i Vancouver 2010. Därefter spreds användningen till USA där Chicago Stad sedan 2011 har blivit en av världens största användare av zeoliter, sedan över Atlanten till Irland. De senaste åren gör halkbekämpning med detta naturliga mineral succé även i Norden då den är högeffektiv, miljövänlig och helt saknar de negativa effekter som traditionella halkbekämpningsmetoder har på infrastruktur, fordonspark, vattenmiljö, växter och djur.